Điều Khoản Dịch Vụ

 

Trang web này và các dịch vụ có sẵn trong kết nối với trang web này được tạo sẵn cho bạn bởi đội ngũ của chúng tôi. Tiếp tục sử dụng dịch vụ bạn phải chấp nhận với các điều khoản, mà có thể được cập nhật bởi chúng tôi theo thời gian mà không cần thông báo trước. Công Cụ Web có quyền vào bất cứ lúc nào và bất cứ thời điểm nào, sửa đổi, ngừng tạm thời hoặc vĩnh viễn các dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào trong đó có hoặc không có thông báo cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba.

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn phải đăng ký hoặc cung cấp thông tin về bản thân hoặc công ty của bạn để sử dụng các dịch vụ hoặc một số chức năng của chúng tôi. Bạn đồng ý: (a) cung cấp thông tin trung thực, chính xác và đầy đủ về bản thân hoặc công ty của bạn theo hướng dẫn trong các dịch vụ; và (b) duy trì và cập nhật kịp thời bất kỳ dữ liệu người dùng được cung cấp trong quá trình đăng ký, nếu có, để giữ cho nó chính xác và cập nhật. Bạn đồng ý và đồng ý rằng Công Cụ Web có thể truy cập và tiết lộ dữ liệu người dùng của bạn nếu cần phải như vậy theo luật pháp hoặc một niềm tin tưởng rằng việc truy cập đó lưu giữ hoặc tiết lộ đó là cần thiết để: (1) thực hiện theo quy trình quy phạm pháp luật; (2) thi hành các điều khoản; (3) phản ứng với tuyên bố rằng bất kỳ nội dung vi phạm các quyền của bên thứ ba; (4) đáp ứng yêu cầu của bạn cho dịch vụ khách hàng; hoặc (5) bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của Công Cụ Web, người sử dụng và truy cập của chúng tôi.

Bạn hiểu rằng tất cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, thư, thẻ hoặc các vật liệu khác ("Nội dung") có sẵn trong kết nối với các dịch vụ là trách nhiệm duy nhất của người tạo nội dung đó. Công Cụ Web không kiểm soát hay giám sát các nội dung có sẵn trong kết nối với các dịch vụ và, vì vậy, không bảo đảm tính chính xác, nguyên vẹn hoặc chất lượng của nội dung đó. Bạn hiểu rằng khi sử dụng dịch vụ, bạn có thể được tiếp xúc với nội dung gây khó chịu, không đứng đắn hoặc bị phản đối. Trong mọi trường hợp, Công Cụ Web sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba trong bất kỳ cách nào cho bất kỳ nội dung, bao gồm, nhưng không giới hạn, nội dung gây khó chịu, không nghiêm túc hoặc bị phản đối, bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót trong nội dung, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại dưới mọi hình thức phát sinh như là kết quả của việc sử dụng của bất kỳ nội dung đã có sẵn thông qua các dịch vụ. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng các dịch vụ được cung cấp cho bạn chỉ có thể xem hoặc tải về. Bạn đồng ý không giữ lại bất kỳ bản sao nội dung được cung cấp thông qua các dịch vụ sau khi xem nó, ngay cả khi thiết bị của bạn có khả năng giữ lại nội dung trong bộ nhớ trong hay ổ của nó. Bạn thừa nhận rằng Công Cụ Web có thể hoặc có thể không sàng lọc màn hình xem trước hoặc nội dung màn hình, nhưng mà Công Cụ Web và thiết kế của nó có quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) tùy ý của chúng tôi đến màn hình xem trước, màn hình, từ chối, vô hiệu hóa truy cập vào hoặc loại bỏ, bất kỳ nội dung nào có sẵn qua các dịch vụ.

Trừ khi được quy định khác của Công Cụ Web, các dịch vụ chỉ dành cho sử dụng cho mục đích cá nhân của bạn và phi thương mại. Bạn không thể chỉnh sửa, sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị, thực hiện, tái sản xuất, xuất bản, giấy phép, tạo ra tác phẩm phái sinh, thiết kế đối chiếu, chuyển giao hoặc bán cho bất kỳ mục đích thương mại bất kỳ phần nào của dịch vụ, sử dụng dịch vụ hoặc truy cập vào các dịch vụ. Bạn đồng ý không sử dụng dịch vụ để truyền tải hoặc phương thức khác: (a) bất kỳ nội dung trái pháp luật, gây hại, đe dọa, lăng mạ, quấy rối, làm hại, phỉ báng, thô tục, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm sự riêng tư của người khác, thù hận hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc gây khó chịu hoặc vi phạm các quyền của người khác; (b) bất kỳ nội dung mà bạn không có quyền cung cấp theo bất kỳ luật (bao gồm luật sở hữu trí tuệ) hoặc theo các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác; (c) bất kỳ quảng cáo không mong muốn hoặc không được phép, tài liệu quảng cáo, "junk mail", "thư rác", "thư dây chuyền", "Đề án kim tự tháp". hoặc bất kỳ hình thức quảng cáo nào khác; hoặc (d) bất kỳ tài liệu chứa các vi-rút phần mềm hoặc các mã số máy tính khác, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần mềm, phần cứng hay thiết bị viễn thông. Thêm nữa, bạn đồng ý không: (1) can thiệp hoặc làm gián đoạn dịch vụ hoặc các máy chủ hoặc mạng kết nối với các dịch vụ trong bất kỳ cách nào, hoặc không tuân theo bất kỳ yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định của mạng kết nối với các dịch vụ; (2) sử dụng dịch vụ để cố ý hoặc vô ý vi phạm áp dụng bất kỳ địa phương, nhà nước, quốc gia hay luật pháp quốc tế (bao gồm nhưng không giới hạn các luật kiểm soát xuất khẩu); (3) sử dụng dịch vụ này để làm hại trẻ vị thành niên trong bất kỳ cách nào; hoặc (4) mạo danh bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào hoặc tuyên truyền giả dối hoặc xuyên tạc tư cách của một người hoặc tổ chức. Bạn đồng ý không truy cập vào các dịch vụ: (5) bằng bất kỳ phương tiện nào khác hơn là thông qua giao diện được cung cấp bởi Công Cụ Web để sử dụng trong việc tiếp cận các dịch vụ; (6) thông qua bất kỳ phương tiện tự động (bao gồm cả việc sử dụng bất kỳ kịch bản, web crawler, robot, spider hoặc scraper); hoặc (7) bằng cách giả mạo hoặc thao tác định danh nhằm để che giấu nguồn gốc của bất kỳ truy cập vào các dịch vụ. Nhận thức được tính chất toàn cầu của Internet, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các quy tắc liên quan đến địa phương trực tuyến tiến hành và nội dung chấp nhận được.

Thư từ giao dịch kinh doanh và thông tin liên lạc của bạn với, hoặc tham gia vào chương trình khuyến mãi của các nhà quảng cáo hoặc các bên thứ ba khác trên hoặc thông qua các dịch vụ, bao gồm cả thanh toán và giao hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan, và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc kết hợp với các giao dịch đó, tự chịu trách nhiệm của bạn và có nguy cơ của riêng bạn. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Công Cụ Web không chịu trách nhiệm, và không xác nhận, nội dung, quảng cáo, sản phẩm hoặc vật liệu khác trên hoặc có sẵn từ các trang web bên ngoài hoặc các nguồn lực có thể truy cập thông qua các dịch vụ.

Bạn đồng ý sử dụng phương pháp truyền thông có sẵn trên các dịch vụ (nếu có) chỉ để gửi các thông tin và tài liệu liên quan đến chủ đề mà Công Cụ Web cung cấp các phương pháp giao tiếp và chỉ chịu những điều khoản này. Bạn đồng ý rằng (a) tất cả các phương pháp giao tiếp tạo thành công phương tiện thông tin liên lạc giữa bạn và bên hoặc các bên, và (b) thông tin liên lạc không được xem xét trước, sau xem xét, sàng lọc lưu trữ hoặc nếu không được giám sát bởi Công Cụ Web trong bất kỳ cách nào, dù Công Cụ Web có quyền làm như vậy bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của mình phù hợp với các điều khoản.

Bạn đồng ý rằng không có liên doanh, hợp tác, làm việc hoặc cơ quan mối quan hệ tồn tại giữa bạn và chúng tôi như là một kết quả của các điều khoản hoặc sử dụng dịch vụ của bạn. Các điều khoản tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Công Cụ Web liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của bạn với. Sự thất bại của Công Cụ Web không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định của các điều khoản sẽ không được coi là từ bỏ quyền hoặc quy định đó. Nếu bất kỳ điều khoản của các điều khoản được tìm thấy bởi một tòa án có thẩm quyền cho là không hợp lệ, các bên vẫn đồng ý rằng tòa án nên cố gắng để thi hành ý định của các bên như được phản ánh trong việc cung cấp, và các quy định khác của các điều khoản có hiệu lực đầy đủ và có hiệu lực. Các điều khoản và các mối quan hệ giữa bạn và Công Cụ Web sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của nước bạn mà không liên quan đến mâu thuẫn với các quy định của pháp luật. Mọi khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản hoặc dịch vụ sẽ được tranh chấp trong các tòa án của nước bạn và bạn đồng ý với luật cá nhân trong các tòa án đó. Một phiên bản in của các điều khoản và của bất kỳ thông báo được dưới dạng điện tử sẽ được thừa nhận trong thủ tục tố tụng tư pháp hoặc hành chính dựa trên hoặc liên quan đến các điều khoản với cùng mức độ và chịu cùng điều kiện như tài liệu kinh doanh và hồ sơ ban đầu được tạo ra và duy trì ở dạng in. Bất kỳ quyền không công nhận ở đây đều được bảo lưu.